Adatvédelmi nyilatkozat

A www.codincup.hu domain alatt egy országos programozóverseny (Coding Tomorrow Cup) érhető el, melynek célja a felhasználók programozási és logikai készségeinek fejlesztése és ismereteik bővítése, hogy magabiztosabban, szakmailag felkészültebben léphessenek be az üzleti életbe.
Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő (Szolgáltató) ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.
A honlap használatával mint felhasználó elfogadod jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

1. Fogalmak
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) rendelkezik az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokról. A törvény értelmében:
1.1 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
1.2 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
1.3 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
1.4 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
1.5 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
1.6 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
1.7 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
1.8 nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
1.9 adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
1.10 adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
1.11 adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
1.12 adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
1.13 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
1.14 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

2. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Cégnév: EcoSim Üzleti Szimulációk Kft.
Székhely: 1095. Bp. Páva u. 13.
Nyilvántartási szám:  CG-01-09-714023
Elektronikus levélcím:  balazs.orova@ecosim.hu
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-65429/2013., NAIH-65428/2013.

3. Az adatkezelés és jogalapja
3.1 Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló felhasználókra vonatkozó adatok rögzítése, illetve továbbítása a Coding Tomorrow Cup programozóversenyon részvételhez, a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz, karrierlehetőségek felkínálásához és a tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.
3.2 A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
A hozzájárulás terjedelmét „A kezelt adatok köre” pont rendelkezései határozzák meg.
A felhasználók a hozzájárulást a honlap igénybevételével, a honlapon való regisztrációval adják meg.
3.3 A személyes adatok kiemelt és főtámogatók felé való továbbítására az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
A hozzájárulás terjedelmét az „Adattovábbítás” pont rendelkezései határozzák meg.
A adattovábbításhoz a felhasználók a hozzájárulást a honlap igénybevételével, a honlapon való a regisztrációval adják meg.
3.4 A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

4. A kezelt adatok köre
4.1 A Szolgáltató honlapjának igénybevétele, a Coding Tomorrow Cup programozóversenyen való részvétel regisztrációhoz kötött.
4.2 A Szolgáltató honlapjának igénybevételéhez, a Coding Tomorrow Cup programozóversenyon való részvételhez a regisztráció során a felhasználónak kötelezően meg kell adni a következő személyes és egyéb adatokat:

4.3 A regisztráció során a felhasználó fakultatívan a következő személyes és egyéb adatokat adhatja meg:

4.4 A felhasználónak továbbá a regisztráció során meg kell adnia egy jelszót. Az adatkezelő a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.
4.5 A honlap használata során a Szolgáltató rögzíti a bejelentkezett felhasználók böngészőjének és operációs rendszerének típusát, monitorának felbontását. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az adatokat a Szolgáltató kizárólag statisztikai célra használja fel.

5. Adattovábbítás
5.1 A Szolgáltató a regisztráció során (kötelezően és fakultatívan) megadott adatokat a támogató felé továbbítja a Coding Tomorrow Cup programozóverseny lebonyolítása és karrierlehetőségek felkínálása céljából. A kiemelt és főtámogatók a felhasználók adatait jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseivel összhangban kezelik.
5.2 A Coding Tomorrow Cup programozóverseny támogatója:

thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.
Székhely: H-1113, Budapest Daróczi út 1-3.
Adószáma: 14061716244

6. Az adatkezelés és –továbbítás célja
6.1 A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelésének célja:

6.2 A regisztráció során fakultatívan megadható személyes adatok kezelésének célja:

6.3 Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényekben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

7. Hír- és reklámlevél
7.1 A regisztrált felhasználók a regisztrációval hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szolgáltató rendszeresen elektronikus hír- és reklámlevelet küldjön a regisztráció során megadott email címükre.
Az elektronikus hír- és reklámlevél szolgáltatásra bárki feliratkozhat neve (családi és utónév) és email címe honlapon történő megadásával.
Reklámot a hírlevelek is tartalmazhatnak.
7.2 A hír- és reklámlevél szolgáltatásról a levelek alján található hivatkozásra kattintva és a Szolgáltató fent meghatározott címén bármikor le lehet iratkozni.

8. Fórum
8.1 A mindenkit érintő, a Coding Tomorrow Cup versennyel, szimulációval kapcsolatos kérdéseket a fórumon keresztül bármely regisztrált felhasználó felteheti, de a hivatalos kommunikációs csatorna az email.
8.2 A Szolgáltató moderálja a fórumot, melyre tekintettel a beküldött kérdések és válaszok nem jelennek meg azonnal.
8.3 A fórumban feltett kérdések és a felhasználók felhasználóneve bárki, azaz a nem regisztrált felhasználók számára is nyilvánosan elérhető.

9. Az adatkezelés időtartama
9.1 A regisztráció során kötelezően és fakultatív módon megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és – a jogszabályokban meghatározott kivételekkel – az adatok törléséig, illetve a Diákverseny lezárultát követő 5 évig tart figyelembe véve a Coding Tomorrow Cup programozóverseny célját és a felsőoktatási képzés 5 éves tipikus időtartamát.

10. Adatfeldolgozás
10.1 A felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben kerülhet sor, illetve a felhasználó hozzájárulása alapján a kiemelt és főtámogatók felé.
10.2 Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében Szolgáltató adatfeldolgozót vehet igénybe.
10.3 A szolgáltatás igénybevétele során jelenleg a következő szerverüzemeltető mint adatfeldolgozó működik közre: AB Plusz Számítástechnikai és Szolgáltató BT., 1119 Budapest, Csurgói út 28 I/9.

11. Adatbiztonság
11.1 Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.
11.2 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozónál telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja.

12. Adatok módosítása, törlése, tiltakozás az adatkezelés ellen
12.1 A felhasználó az adatainak módosítását a support@ecosim.hu email címre küldött levél útján kérheti a Szolgáltatótól.

12.2 A felhasználó bármikor jogosult adatai törlését, az adatkezelés és –továbbítás megtiltását kérni a support@ecosim.hu e-mail címre küldött levél útján.

12.3 A honlapon elérhető felhasználói fiók kizárólag az aktuális Coding Tomorrow Cup programozóverseny ideje alatt érhető el, azt követően a honlapról a felhasználói fiók automatikusan törlésre kerül, az adatok kezelése azonban a fiók törlődésével nem szűnik meg.

13. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségei
13.1 A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a support@ecosim.hu e-mail címre küldött levél útján. A Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, email útján adja meg a kért tájékoztatást.
13.2 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-391-1400, elnök: dr. Péterfalvi Attila) fordulhat.

14. Google Inc. tevékenysége
14.1 A Szolgáltató igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, amely segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását. A Google Analitycs cookie-kat használ, a honlap használatának elemzése céljából. A cookie által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google Inc. a gyűjtött információkat a honlap felhasználó által történő használatának értékelésére, a honlapon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a Szolgáltató részére történő összeállítására, valamint a honlapokon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google Inc. átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. nem társítja a felhasználó IP címét a Google Inc. birtokában lévő egyéb adatokkal.
A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.com/intl/hu/privacy/privacy-policy.htm, a Google Inc. Adatvédelmi Központja pedig a http://www.google.com/intl/hu/privacy/ oldalon érhető el, ahol a Google Inc. adatkezeléséről és a cookie-k letiltásáról további hasznos információk találhatóak.

15. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása
15.1 Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.

Résztvevők

67
jelszo.jelszo
Eötvös Loránd Tudományegyetem
66
Effervescent tablets
Pannon Egyetem
65
Kantárosok
Szent István Egyetem
64
cicc
Eötvös Loránd Tudományegyetem
63
bugrabug
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
62
CodeIsComing
Óbudai Egyetem
61
6e696e6a61
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
60
1337
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
59
EasyOne
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
58
agysejt
Eötvös Loránd Tudományegyetem
57
mixEd
Budapesti Corvinus Egyetem
56
Kama
Óbudai Egyetem
55
Winners
Óbudai Egyetem
54
Sziiia
Sapientia Erdélyi Tudományegyetem
53
Kiccsalád Bt.
Debreceni Egyetem
52
Csapatnév
Sapientia Erdélyi Tudományegyetem
51
cklalé
Sapientia Erdélyi Tudományegyetem
50
3GPR
Debreceni Egyetem
49
dps
Debreceni Egyetem
48
Wololo
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
47
MasterP
Debreceni Egyetem
46
NaN
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
45
Kaizen
Debreceni Egyetem
44
Csirkés piskóta
Eötvös Loránd Tudományegyetem
43
return ToTheFuture
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
42
KÁD
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
41
javascript expert team
Széchenyi István Egyetem
40
BitHackStudio
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
39
Sudo win competition
Debreceni Egyetem
38
Codebusters
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
37
Now You C Me
BME
36
nbsp
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
35
két pasi meg egy kicsi
Eötvös Loránd Tudományegyetem
34
idunno
Gábor Dénes Főiskola
33
korda gyuri
Eötvös Loránd Tudományegyetem
32
Hikari
Eötvös Loránd Tudományegyetem
31
FFG
Miskolci Egyetem
30
MZPerX
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
29
Chipet Csapat
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
28
Executors
Óbudai Egyetem
27
Warriors
Debreceni Egyetem
26
Pindúr Pandúrok
Eötvös Loránd Tudományegyetem
25
DandJ Team
Széchenyi István Egyetem
24
WHS
Budapesti Corvinus Egyetem
23
MyITSolver
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
22
Kórház
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
21
A gumikacsa mindenek felett
Eötvös Loránd Tudományegyetem
20
PSZ
Sapientia Erdélyi Tudományegyetem
19
fun
Szegedi Tudományegyetem
18
Quewhee
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
17
hok
BGE-PSZK
16
PSZK SzakTeam
BGE-PSZK
15
Bois
Eötvös Loránd Tudományegyetem
14
ANIP
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
13
Team Dublin
Budapesti Corvinus Egyetem
12
float valve
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
11
CC
Miskolci Egyetem
10
Delete
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
9
diák csapat
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
8
Utolsó
Eötvös Loránd Tudományegyetem
7
Red Team
Pannon Egyetem
6
Hangyás Fizet
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
5
One Man Army
Szegedi Tudományegyetem
4
ProgTeam
BGE-PSZK
3
Hakuna Matata
Eötvös Loránd Tudományegyetem
2
Future of Coding
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1
teamName
Óbudai Egyetem